Valné zhromaždenie AZB 17.11.2021

23. novembra 2021

Dňa 17.11.2021 sa v Dome Športu konalo valné zhromaždenie AZB. Jednotlivé prejednávané body:

  1. prezentácia delegátov a otvorenie VZ AZB
  2. voľba mandátovej a návrhovej komisie
  3. správa o čerpaní finančných prostriedkov v roku 2021
  4. zhodnotenie úspešnosti klubov AZB v roku 2021
  5. schválenie zmeny stanov
  6. informácie o medzinárodných súťažiach v spolupráci s mestom Bratislava v roku 2022
  7. voľba delegátov na VZ SAZ  na rok 2022
  8. iné diskusné príspevky
  9. návrh uznesení VZ AZB 17.11.2021
  10. záver

Zhromaždenie sa konalo v duchu súčasnej pandemickej situácie a prebehlo bez komplikácií. O úlohách, ktoré vyplynuli z príspevkov Vás budeme informovať.

Celú zápisnicu nájdete v sekcii „Dokumenty“.

Ďakujeme všetkých za účasť, koštruktívnu debatu a pripomienky.